تزریق مستقیم گاز ازن

تزریقات زیر جلدی و داخل جلدی گاز ازن در تمامی این روش ها از مخلوط ازن- اکسیژن در فاز گازی استفاده می شود. کاربرد ازن در این حالت دارای اثرات ضد التهابی و ضد درد است. این روش شخصا توسط ادامه…